záloha – Vytvoř

Návrh a vytvoření otevřených datových zdrojů

Návrh datových sad, jejich popis a příprava pro zpracování jsou důležité kroky pro zpracování kvalitního publikačního plánu organizace a pro zakončení procesu přípravy formou odsouhlasením publikačního plánu vaší organizace.

Výběr datových sad 

Dalším krokem v procesu otevírání dat je výběr datových sad, vhodných pro zveřejnění. Za výběr a zveřejnění dat je odpovědný koordinátor otevírání dat, který ve spolupráci s kurátory vybere možné datové sady a začne z nich vytvářet publikační plán.  

Kurátor spolupracuje s jednotlivými odbory, nebo partnerskými subjekty. Seznamuje se s jejich činností a pomáhá najít vhodné datové sady. Většinou ale nezná přesný způsob jejich vzniku a konkrétní obsah, protože s nimi přímo nepracuje. Pro kvalifikované posouzení, jaké sady jsou vhodné k publikaci, spolupracuje s Kurátory. Kurátor je zpravidla zástupce zapojených odborů, nebo organizací s detailní znalostí konkrétních datových sady. Je odpovědný za obsah datové sady a má hlavní slovo, při rozhodování o umístění konkrétní sady do publikačního plánu. Kurátor navrhuje takové datové sady, za které v rámci svojí běžné pracovní činnosti nese věcnou zodpovědnost (tzn., vytváří je, koordinuje jejich sběr apod.). U každé datové sady pak koordinátor s kurátorem společně posoudí přínosy a rizika publikace a pokud ji určí pro otevření, stanoví harmonogram publikace a zařadí sadu do publikačního plánu. 

Kurátor v průběhu výběru datových sad často konzultuje konkrétní datové sady s IT specialisty, kteří mohou doplnit informace o informačních systémech a databázích ve kterých jsou data využívána a ukládána. Může také upřesnit informace o frekvenci aktualizace datové sady, nebo použitých datových formátech.  


Kurátor dat 

Kurátorem dat je zpravidla pracovník daného odboru, nebo oddělení který s těmito daty pracuje, zajišťuje jejich sběr, nebo následné zpracování.  Zodpovídá za: 

 • Analýzu datových sad před jejich zveřejněním, 
 • zajištění souladu publikovaných sad s platnými právními předpisy ČR 
 • zajištění souladu se standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR, 
 • určení nutnosti a způsobu transformace datových sad (např. anonymizace, agregace, změny, ..), 
 • správu a kontrolu kvality datových sad (kontrola správnosti, úplnosti, konzistentnosti), 
 • spolupráci při procesu zveřejnění datové sady s Koordinátorem otevírání dat a IT specialisty, 
 • předání datových souborů s datovými sadami a návrh obsahu katalogizačních záznamů (metadat). 

Kurátor dat je povinen poskytnout IT specialistovi a Správci katalogu otevřených dat potřebnou součinnost při transformaci datové sady a její kontrole, určování pracnosti a přínosů plynoucích z publikace sady, nebo vytváření a aktualizaci katalogizačních záznamů. 

Jako příklad datových sad pro zahájení celého procesu lze velmi dobře využít vzorové publikační plány publikované  publikované na portálu Otevřená data v ČR.  

Příprava publikačního plánu

Koordinátor průběžně pracuje s kurátory na sestavení publikačního plánu. Pro zpracování publikačního plánu nestačí jen shodnout se na konkrétních datových sadách, které se budou publikovat. Ke každé datové sadě je nutné zpracovat řadu dalších informací (metadat) které popisují danou sadu.  

Plán popisuje, jaké datové sady budou organizací otevřeny. Určuje harmonogram, jak budou publikovány a aktualizovány. Každá datová sada je v něm dále popsána následujícími metadaty: 

 • Název datové sady, 
 • popis datové sady, 
 • Kurátor dat zodpovědný za analýzu a přípravu datové sady, 
 • přínosy a rizika publikace datové sady, 
 • periodicita aktualizace datové sady, 
 • podmínky užití datové sady, 
 • plánovaný termín první publikace datové sady. 

Schválení publikačního plánu

Po vypracování publikačního plánu organizace musí být plán schválen Vedením organice. Následně budou všichni dotčení pracovníci organizace podle schváleného publikačního plánu postupovat při otevírání dat. Vedení poskytovatele dat by mělo schválit datové sady navržené v plánu i harmonogram jejich publikace. Publikační plán je obvykle aktualizován jednou za rok. 

Příklad kompletního vzorového publikačního plánu.