Plánuj

Jak se připravit na publikaci otevřených dat

Prvním krokem při řízeném otevírání vašich dat je Plánování. V rámci tohoto kroku uděláte formální rozhodnutí o otevírání dat, stanovíte základní role (tým) potřebné pro zajištění celého procesu a navrhnete strategii pro publikaci a správu dat. Během plánování promyslíte, jak se nejlépe vyhnout problémům a zajistit, aby vámi publikovaná data byla udržitelná, dostupná a využitelná pro potenciální odběratele.  

Nejen ve fázi plánování je dobré vědět, že otevřená data dnes mají oporu v legislativě, konkrétně  zákon č. 106/1999 Sb. Mnoho užitečných informací je možné získat díky Národnímu portálu otevřených dat , který v České republice spravuje národní katalog otevřených dat a poskytuje informace a doporučené standardy pro otevírání dat. Německou obdobou je pak Datový portál pro Německo spravující katalog transparentních, otevřených a volně použitelných dat na národní úrovni. Při zpracování těchto stránek vycházíme z obou zdrojů. Kompletní přehled použitých zdrojů můžete najít zde.

Rozhodnutí o otevření dat a formální ustanovení týmu

Samotné zveřejnění a správa dat ve vaší organizaci bude vyžadovat určitou míru pracnosti a součinnost více pracovníků dané organizaci. Proto bude potřeba získat pro rozvoj otevřených dat podporu ze strany vedení. Příklad, jak je možné postupovat při rozhodnutí o otevírání dat najdete zde

Vedení by mělo formálně stanovit role, především tzv. Koordinátora otevírání dat, a určit příslušné pracovníky/útvary, kteří se budou na otevírání dat podílet. Stejně tak je dobré formálně popsat jednotlivé role, jejich kompetence i samotná pravidla publikace. K tomu je ideální připravit a vydat příslušnou interní legislativu. Příklad lze získat ze vzorové směrnice publikace a katalogizace otevřených dat, vydané národním portálem otevřených dat. 

Koordinátor otevírání dat

zajišťuje součinnost a kontrolu výstupů všech ostatních rolí, které se na otevírání dat podílejí. Je zodpovědný za: 

 • Přípravu publikačního plánu, 
 • návrh Kurátorů dat pro jednotlivé datové sady, 
 • poskytování metodické podpory Kurátorům dat,  
 • zveřejnění publikačního plánu, 
 • rozhodnutí o způsobu katalogizace, 
 • zajištění finální kontroly dat před publikací,  
 • zajištění publikace datových sad a katalogizačních záznamů, 
 • komunikaci připomínek uživatelů otevřených dat a reporting, 

Výběr datových sad 

Dalším krokem je výběr datových sad, vhodných pro zveřejnění. Za výběr a zveřejnění dat je odpovědný koordinátor, který koordinuje výběr datových sad a zodpovídá za vytvoření a schválení publikačního plánu. Spolupracuje s jednotlivými odbory a zapojenými subjekty. Seznamuje se s jejich činností a pomáhá identifikovat vhodné datové sady. Většinou ale nezná přesný způsob jejich vzniku a konkrétní obsah. Pro kvalifikované posouzení, jaké sady jsou vhodné k publikaci, spolupracuje s Kurátory. Kurátor je zpravidla pracovník s dobrou znalostí konkrétních datových sad a odpovědný za jejich obsah. V procesu otevírání datových sad má hlavní slovo, při rozhodování o umístění konkrétní sady do publikačního plánu. Kurátor navrhuje takové datové sady, za které v rámci svojí běžné pracovní činnosti nese věcnou zodpovědnost (tzn., vytváří je, koordinuje jejich sběr apod.). U každé datové sady pak koordinátor s kurátorem společně posoudí přínosy a rizika publikace a pokud ji určí pro otevření, stanoví harmonogram publikace a zařadí sadu do publikačního plánu. 

Kurátor dat 

Kurátorem dat je zpravidla pracovník daného odboru, nebo oddělení který s těmito daty pracuje, zajišťuje jejich sběr, nebo následné zpracování.  Zodpovídá za: 

 • Analýzu datových sad před jejich zveřejněním, 
 • zajištění souladu publikovaných sad s platnými právními předpisy ČR 
 • zajištění souladu se standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR, 
 • určení nutnosti a způsobu transformace datových sad (např. anonymizace, agregace, změny, ..), 
 • správu a kontrolu kvality datových sad (kontrola správnosti, úplnosti, konzistentnosti), 
 • spolupráci při procesu zveřejnění datové sady s Koordinátorem otevírání dat a IT specialisty, 
 • předání datových souborů s datovými sadami a návrh obsahu katalogizačních záznamů (metadat). 

Kurátor dat je povinen poskytnout IT specialistovi a Správci katalogu otevřených dat potřebnou součinnost při transformaci datové sady a její kontrole, určování pracnosti a přínosů plynoucích z publikace sady, nebo vytváření a aktualizaci katalogizačních záznamů. 

Vytvoření a schválení publikačního plánu 

Přístup k otevírání dat musí být řízený a měl by dodržovat určité standardy, které zajistí kvalitu, integritu a dobou využitelnost dat, které bude vaše organizace publikovat. To jsou hlavní důvody, proč otevírání dat probíhá podle jasně definovaného Publikačního plánu. Ten popisuje postupy konkrétního nakládání s otevřenými daty vaší organizace, vymezuje doporučené datové sady k publikaci a určuje podobu publikace. Publikační plán organizace sestavuje Koordinátor otevírání dat. 

Při výběru vhodných datových sad je dobré vzít v úvahu také úsilí potřebné k publikování datových sad. V prvním kroku jsou například dobré datové soubory, které jsou již dostupné online, ale pouze v méně vhodných technických formátech nebo s omezenými podmínkami použití. Dobrou orientaci nabízejí i datové publikace jiných obcí nebo organizací, které jsou podobné té vaší.

V čem vzorový publikační plán pomůže? 

 • Stanoví konkrétní datové sady, které budou publikovány vaší organizací, 
 • stanový harmonogram publikace a aktualizace jednotlivých datových sad, 
 • stanoví podmínky užití otevřených dat, 
 • sjednocuje způsob publikace těchto sad napříč vaší organizací (formáty, schémata, umístění v lokálním datovém katalogu/NKOD), 
 • navrhne jaké datové sady budete publikovat, v jakých datových formátech a schématech 
 • určí jakým způsobem budou datové sady publikovány. 

Vzorové publikační plány doporučené opendata.gov.cz 

Vzorový katalog pro obce, doporučený Německým národním portálem govdata.de najdete zde.

Po vypracování publikačního plánu organizace musí být plán schválen Vedením organice. Následně budou všichni dotčení pracovníci organizace podle schváleného publikačního plánu postupovat při otevírání dat. Vedení poskytovatele dat by mělo schválit datové sady navržené v plánu i harmonogram jejich publikace. Publikační plán je obvykle aktualizován jednou za rok. 

Co je třeba vzít v úvahu při plánování otevírání dat? 

 • Jaká data má naše organizace k dispozici?
 • Která z těchto dat jsou již dnes dostupná online?
 • Která z těchto dat mohu poskytnout jako otevřená data?
 • Vzhledem k rozmanitosti datových zdrojů a systémů, která data poskytují navažte spolupráci s dalšími úseky vaší organizace, především s oddělením IT. Důležitá může být spolupráce s právním oddělením a samozřejmě s držiteli dat.  
 • Prozkoumejte osvědčené postupy, pokyny, nástroje a zdroje na této webové stránce. 

Procesy:

Nástroje:

 • quickdatabasediagrams.com

  quickdatabasediagrams.com

  www.quickdatabasediagrams.com Online nástroj pro vytvoření datového modelu. […]Read More… from quickdatabasediagrams.com

 • https://www.diagrams.net/

  https://www.diagrams.net/

  https://www.diagrams.net/ Online nástroj pro vytváření diagramů a datových modelů. […]Read More… from https://www.diagrams.net/