GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů webem redionaldata.online

Provozovatelem webové prezentace na adrese www.regionaldata.online je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

identifikační číslo: 28080581.

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek. Dále bychom Vás rádi chtěli informovat o Vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana osobních údajů návštěvníků nasich stránek pro nás opravdu není lhostejná, proto s těmito osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. O naši (ale i vaši) ochranu osobních údajů se starají pouze pověřené osoby.

Tyto Zásady jsou volně dostupné jak na našich webových stránkách. Vždy, když od Vás získáváme osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst a informovat nás o naší politice při zpracování osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, jsme otevřeni konstruktivní komunikaci.

Kontaktní údaje:

Adresa:

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

E-mail: info@jvtp.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1.  Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se

osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

1.2.  Osobní údaj: Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokačaní údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „OÚ“ nebo „údaje“);

1.3.  Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČ: 28080581 (dále jen „Správce“);

1.4.  Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“);

1.5.  Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.regionaldata.online;

1.6.  Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. poskytnutí služeb a informací prostřednictvím webové stránky, vyřizování podnětů a stížností, zasílání sdělení o projektu a pořádaných aktivitách;

1.7.  Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zpracovávaných pro určitý účel;

1.8.  Cookies:  Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

2.1. Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a)  identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;

b)  elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

c)  jiné elektronické údaje: IP adresa zpracovávaná pomocí tzv. cookies;

c) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté v kontaktním formuláři, nebo v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. JAKÝ JE PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
3.1. Správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje, které nám sdělíte např. při vyplnění dotazníků, nebo registračních formulářů,

při komunikaci s námi aj. Typicky jde o:

a) identifikační a adresní údaje;

b) elektronické kontaktní údaje;

3.2. A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

d) jiné elektronické údaje:

a)  informace o používaném a specifickém cookies,

b)  webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;

c)  IP adresa;

d)  datum přístupu a doba přístupu;

e)  vyhledávací dotazy;

f)  kód odpovědi http a https;

g)  přenášené skupiny dat;

h)  údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

4.1. Jednotlivé údaje zpracováváme dle čl.6 GDPR, tedy zejména pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, která se na nás coby správce vztahuje, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy či za předpokladu oprávněného zájmu správce. Jednotlivé úkony, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů naleznete níže:

a)  Správa členských účtů

Účel: Návštěvníci se mohou na našich webových stránkách registrovat k členství v přeshraniční síty RegionalData a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a uživatelské jméno. Tyto údaje slouží pro vaši identifikaci a jsou nutné pro některé funkce webu.


Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy partnerských účtů je odůvodněno provedením opatření před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána po dobu právní působnosti Správce. Případné smazání proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 3 let.

c) Komunikace s partnery a členy sítě, tematické dotazníky, vyřizování podnětů

Účel: Vaše údaje používáme k evidenci členů sítě, správě vašich dotazů, vyřizování podnětů. Rovněž Vás můžeme kontaktovat žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na získávání informací o způsobu a rozsahu využití OpenDat ve vaší organizaci.

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás informovali o aktivitách realizovaných v rámci sítě RegionalData a upozorňovali Vás na případné změny termínů, nebo způsobu konání síťových aktivit.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace s členy sítě RegionalData, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat s projektovými partnery. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

d) Zasílání informačních sdělení a nabídka síťových aktivit

Účel: Našim partnerům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o aktivitách sítě RegionalData.

V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním podobných sdělení a propagačních kampaních. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s činností sítě – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o aktivitách, či informace o Vaší účasti na akcích můžeme použít k personalizaci našich projektových sdělení. O souhlas se zasíláním sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace s členy sítě RegionalData je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat projektová sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 5 let neotevřete naše sdělení.

e)  Zlepšování kvality našich služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality služeb a komunikace v rámci sítě RegionalData. K vývoji nových služeb v oblasti otevřených dat a zlepšování kvality realizovaných aktivit dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

g)  Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je 10 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

h)  Účetní a daňové účely


Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.

Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Doba uložení: Po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

5. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

5.3.  Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

a)  Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách

Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

b)  Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

Aby Správce mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

●  poskytovatelé účetního a daňového poradenství,

●  poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,

●  poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,

●  poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),

●  poskytovatelé právních služeb, advokáti,

●  poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,

●  partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání společenských událostí aj.

d)  Orgány veřejné správy

●  Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.

●  Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.

●  Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

6. ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

6.1. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se jedná o čl. 30, Záznamy o činnostech zpracování.

7. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

7.1. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

a)  Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

b)  Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

c) Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely (zejména z nutných legislativních předpisů), pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů v případě předchozího uděleného souhlasu. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

f) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

g) Právo kdykoliv odvolat souhlas
Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

h) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

i) Právo podat stížnost u Dozorového úřadu

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

8. COOKIES

8.1. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:

a)  zajištění fungování základních funkcí Webu,

b)  uložení preferovaného jazyka,

c)  analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,

d)  marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

Bližší informace o souborech Cookies naleznete zde.

9. JSOU ZPRACOVÁVÁNY I ÚDAJE O DĚTECH?

9.1. Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

10. ZÁVĚR

10.1. Zásady zpracování osobních údajů .

10.2 Naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat nejen na již zmíněných webových stránkách, ale i na sociálních sítích. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.